اخبار عمومی

 

 

 

 

 

300098
تاریخ انتشار: 1399/01/16 15:08
یاداشت│حامدحیدری
تاقبل از ظهور دانش جرم شناسی دراواخر قرن نوزدهم ، پیشگیری ومجازات کیفری تنهاراه مبارزه با جرم وبزه وتنهاعامل کنترل آن به شمار می رفت

پایگاه خبری عصر جهان؛ حامدحیدری🖋

یشینه جرم وجنایت از زمانهای قدیم وجود داشته است. در آموزه های دینی به این مساله اشاره شده است که "اولین خون  انسان (هابیل)توسط انسان(قابیل) به زمین ریخته شده است." جرم وبزه کاری در طول زندگی انسانها وجود داشته است و جوامع بدون بزه کاری وجرم، در واقعیت نه درگذشته وجود داشته اند ونه درآینده وجودخواهندداشت. این مساله بمعنای این نیست که انسان اقدامات پیشگیرانه تدارک نکند ویا اینکه تسلیم بزهکاری شود.چون جامعه سالم وزندگی همراه با آرامش حق طبیعی همه شهروندان هرجامعه ای به شمار می آید .
تاقبل از ظهور دانش جرم شناسی دراواخر قرن نوزدهم ، پیشگیری ومجازات  کیفری تنهاراه مبارزه با جرم وبزه وتنهاعامل کنترل آن به شمار می رفت و با افزایش جمعیت و گسترش انواع جرم وبزهکاری سیستم های حکومتی مجازات کیفری را شدت بخشیده واز آن بهره می گرفتند؛ اعتقاد راسخ آنها این بود که با افزایش شدت مجازات ، جرم وبزه کاهش می یابد.اما عملا این روش به تنهایی توانسته بخش اندکی از گرایش به جرم وجنایت را کنترل ومهارکند اما به ریشه کنی جرم وکاهش مجرمان منجرنشده است.میشیل فوکو در نقد مجازات زندان، آن را سبب تولید جرم وبزهکاری میداند ومعتقداست زندان با آن نوع زندگی ای که بر زندانیان تحمیل میکند میتواند بزهکار تولید کند.
درواقع تقبل ودرونی سازی برچسب مجرم وبزهکار میتواند فرد را درادامه رفتارهای بزهکارانه مطابق آن برچسب تشویق نماید.
 
بجز نظریه کلاسیک‌ که تنبیه سریع وشدید اعمال مجرمانه رادر قانون مندی افراد موثر میداند دیدگاهها و نظریات دیگری در باب آسیب شناسی، جرم وعلل بزه کاری را از زوایای مختلف موردمطالعه وبررسی قرارداده اند. خود فرد، محیط فرهنگی اجتماعی، فقدان نرم های اجتماعی محکم، برچسب زنی، تضاد طبقاتی و پیش آیندهای مختلف دیگری بعدها بعنوان سازه های اصلی نظریاتی قرارگرفت که جرم وبزه کاری را براساس آنها تعریف وتبیین می شده است.

کاهش مشکلات اقتصادی اجتماعی ناشی از افزایش ارتکاب جرم وبزه و لزوم رشدوتوسعه سرمایه ای انسانی اجتماعی دو علت اساسی پژوهشگران و دانشمندان مرتبط باحوزه جرم وبزه کاری است که نتایج مطالعات نظری وکاربردی آنها این است که برای به حداقل رساندن جرم و بزه و کاهش تعداد مجرمان مداخله هایی فراتراز فقط مجازات کیفری موردنیاز است.به طور مثال دانشمندان حوزه سیاست جنایی همواره سیستم های قضایی را در تکیه،   تک بعدی بر اعمال مجازات کیفری به دلیل هزینه های زیاد مادی ومعنوی و تاثیرکم آن برکاهش جرم وبزه کاری برحذر نموده اند.روانشناسان هم با طرح موضوعاتی چون پیشگیری از وقوع جرم ولزوم توجه به ویژگیهای شخصیتی مجرم وبزه کاروتاکید بر بهسازی شخصیت و شرایط محیطی ان ،، فصل جدیدی را در مباحث جزایی شروع نمودند. به اعتقاد آنها  درنظرگرفتن فقط (نفس جرم) در فرایند قضاوت،  مساله پیشگیری ازوقوع جرم را در جوامع تامین نمی کند روانشناسان همچنین مطالعه  انگیزه افراد بزه کار وشناخت علت های آن ، وضیت سلامت روان وحتی مطالعه دوران کودکی وبافت اجتماعی فرهنگی انها را بعنوان مقدمه ای برای روند قضایی میداننداز نظر آنان، مجازات ها باید به منظور بهسازی روانی و اصلاح وتهذیب اخلاق فردمنجرشود.

آنها همچنین، عوامل روانشناختی فردی مثل فقر عاطفی ، ناکامی،  تجربه های کودکی، پرخاشگری واحساس ناامنی وعوامل جامعه شناختی چون نابرابری اجتماعی، همسالان، حاشیه نشینی ، فقروبیکاری و...را پیشایندهای بلقوه برای  جرم و بزه کاری میدانند.و هرگونه اثربخشی برنامه های  پیشگیری از وقوع جرم وبزه کاری را مشروط بر مداخله در عوامل یاد شده می دانند. انها همچنین استفاده از قوانین کیفری را در حد ضرورت واستفاده از اقدامات پیشگیرانه را درسطح گسترده ووسیع توصیه میکنند. پیشگیری از جرم رشد مدارمقوله ای فرابخشی است که درآن نقش های سازمانهایی چون خانواده، آموزش وپرورش و متولیان امو فرهنگی جامعه  ، نهادهای متولی رفاه ومددکاری اجتماعی ، نهادهای حمایتی، پلیس و دستگاه قضایی و رسانه هاو...باید به درستی تعریف و ایفا شوندوکوتاهی در انجام وظایف هرکدام از سازمانهای یاده شده میتواند زمینه ایجادجرم وبزهکاری را بوجود آورد در دیدگاه فوق هم شهروندان و هم دولتها وسازمانهای غیردولتی درمساله پیشگیری از جرم مسولیت دارند وایفای نقش می کنندبرای نمونه تعریف معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم در دستگاه قضایی و همچنین در ادارات پلیس وطراحی واجرای طرحهای متنوع پیشگیرانه  در سطوح مختلف خانواده، مدرسه و دیگرموسسات که عمدتا بر دوران کودکی ونوجوانی تکیه دارد ناشی از همین تغییر نگرش به مقوله پیشگیری از جرم  رشد مدار می باشد

برچسب ها:
حامدحیدری ؛

بیشتر بخوانید :


کانال تلگرام عصر جهان


مریم
|
Iran
|
1399/01/17 16:21
  +0

  -0
پاسخ
سلام

ثبت نظر

نام*
ایمیل(اختیاری)
نظر*