تبلیغات

اخبار عمومی

 

 

 

 

 

304318
تاریخ انتشار: 1400/10/30 02:34
در متن زیر معادل فارسی ۶۱ واژه لری امده است

پایگاه خبری عصرجهان؛وب گردی-لغتنامه زبان لری*

۱. پِلقِس = لِه شد
۲. تِهلِس = فشرده شد
۳. تاسِس = خفه شد
۴. بُورِس = برید
۵. چوهمِس = بیمار شد ضعیف شد
۶. فیچِس = یهو در رفت
۷. دیسِس = چسبید
۸. پیسِس = پوسیده شد
۹. رومِس = خراب شد
۱۰. پوکِس = پکید
۱۱. تلیشِس = شکافته شد
۱۲. زهنِس= زده شد .کتک خورد .
۱۳. خوسِی=خوابید
۱۴. شوسِش=شسته شد
۱۵. شَهلِس= لنگ میزد
۱۶. کَهنِس =کنده شد
۱۷. دِهرِس =پاره شد
۱۸. دَهرِس= وارونه شد
۱۹. وَهرَس =افتاد .
۲۰. خَرِدِش =خورده شد
۲۱. چورِس =بیمار شد.
۲۲. سهُرِس =سُر خورد
۲۳. تورِس =چرخید
۲۴. خارِس=سوزش کرد
۲۵. گِهرِس =گرفته شد
۲۶. چَسبِس =چسبیده شد
۲۷. ورپِرِس =یکباره از خواب پرید. 
۲۸. وَرواهِس =به یک باره پرید و دوید
۲۹. غَلتِهس= غلط خورد .تاب خورد.
۳۰. ریسِس= ریخت
۳۱. شیوِس=زیرو رو شد
۳۲. خوسی =خوابید
۳۳. وهرواهست=بلند شد
۳۴. وَرکَهِنس=خراب شد کنده شد
۳۵. ریسِس=ریخت
۳۶. ورهلاسس = سرما خورد صرفه کرد
۳۷. چیرِس=قطره قطره خالی شد
۳۸. قَلَپِس= افتاد .غرق شد
۳۹. گروسِس= در رفت .قایم شد
۴. ورپِهرِس = مُرد. بیهوش شد
۴۱. ورکلوهِس= پایش به زمین گیر کرد.
۴۲. کوهِس=کوفته شد
۴۳. وَرچیهس= جمع شد
۴۴. وَرپِهس =چاق شد
۴۵. قلَپس = پرید .زیرآب رفت غرق شد
۴۶. جومِس = زودترتکون خورد
۴۷. پِشِهس=پخش شد
۴۸. ماسِس=گرفت، سفت شد .
۴۹. تَرَکِس = پوکید  
۵۰. پِرِس=پرید
۵۱. پِشِس= پاشیده شد
۵۲. وَرچَرید = بالا رفت
۵۳. وَرَس=دست کشید تمام شد
۵۴. کورِست=هراسان شد
۵۵. مالِش= مالیدن
۵۶. پالِست= تصفیه شد
۵۷. پیتِس=دور زد
۵۸. خَندِس=خندید
۵۹. تَلَکِس=چپ شد
۶. ترسِس =ترسید
۶۱. سُورِس = لیز خورد

 کانال تلگرام عصر جهانثبت نظر

نام*
ایمیل(اختیاری)
نظر*