1400/10/29 14:25


1726
تاریخ انتشار: 1393/05/11 16:52
تاریخ محلی
بهمئی از نام بهمن یکی از فرزندان عالی (فردی از رؤسای یکی از طوایف بزرگ بختیاری) گرفته شده است. عالی چهار فرزند به نامهای بهمن، طیب، یوسف و خدر داشت.

یشینه تاریخی بهمئی

خلیل جهان تاب پور

بهمئی از نام بهمن یکی از فرزندان عالی (فردی از رؤسای یکی از طوایف بزرگ بختیاری) گرفته شده است. عالی چهار فرزند به نامهای بهمن، طیب، یوسف و خدر داشت.

مطالعه در منابع تاریخی مربوط به منطقه، حکایت از آن دارد که این سرزمین در دوره ایلام و هخامنشی قسمتی از ایالت انزان (انشان) بوده و در دوره اشکانی معبد خدایان الیمائی در تنگ سروک قرار داشته است. در دوره ساسانیان بعد از شکست آخرین پادشاهی الیمائی توسط اردشیر بابکان، (گویا در ناحیه کت یا کارند امروزی)، آبادی های سروک، تخریب و به ایالت قباد خوره ضمیمه گردید. مردمان سرزمین بهمئی در دوره نخست وزیری رضا خان، (سال 1303 ه ش) شورش نموده و مجددا" در دوره پادشاهی وی در سال 1316- 1315 سر به شورش برداشتند. در نتیجه این نبردها یک فروند بالگرد نظامی نیروهای دولتی سرنگون و دو عراده توپ کوهستانی به غنیمت گرفته شد، به علاوه 300 نفر از افسران و سربازان مهاجم رضا شاه به قتل رسیدند. اما در پایان نیروهای مردمی شکست خورده که در این میان 84 نفر اعدام و 200 نفر زندانی شدند، به طوریکه سلطانعلی سلطانی نماینده کهگیلویه در مجلس شورای ملی به این عملکرد اعتراض نمودند. بعد از این رخداد رضاخان در راستای سیاست اسکان عشایر، ایل بهمئی را به لحاظ جغرافیای سیاسی در دو استان خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد و در چندین بخش پراکنده نمود.
Copy Right 2013 Artmis.ORG