1397/07/02 21:07


213471
تاریخ انتشار: 1397/04/11 01:56
روز گذشته سازمان میراث جهانی یونسکو، ۸ اثر از ایران را واجد شرایط ثبت در فهرست خود دانست. این ۸ اثر متعلق به ساسانیان و در استان فارس هستند.Copy Right 2013 Artmis.ORG