1400/09/13 14:07


303336
تاریخ انتشار: 1400/05/05 15:56
تنگ ماغر از نقاط گردشگری شهرستان بهمئی است و جاده تنگ ماغر با چشم اندازی زیبا؛ زیبائی های این منظقه را افزونتر کرده است

پایگاه خبری عصرجهان- آینه محدب با هدف کاهش خطرات جاده ای در جاده تنگ ماغر نصب شد


همانطور که میدانیم طبق آمار رسمي بيشتر تصادفات در مسیرهایی اتفاق می افتد که رانندگان بخاطر پیچ و خم زیاد جاده ديد کافی ندارند و متاسفانه دارای خسارت های جانی و مالی فراوانی میشوند، بنابراين اهميت استفاده از آینه محدب ترافیکی بسیار پراهمیت و ضروری میباشد.
لذا از همه شهروندان انتظار می رود که در حفظ و  نگهداری این آینه ما را یاری فرمایند
تنگ ماغر از نقاط گردشگری شهرستان بهمئی است و جاده تنگ ماغر با چشم اندازی زیبا؛ زیبائی های این منظقه را افزونتر کرده است

شایان ذکر است پیش از این با هدف کاهش خطرات جاده ای در تنگ ماغر آینه محدب نصب شد اما متاسفانه پس حدود یک هفته توسط فرد یا افراد ناشناس شکسته شد که مستند آن در تصویر انتهایی پیوست است


 
Copy Right 2013 Artmis.ORG