1400/09/06 12:51


303360
تاریخ انتشار: 1400/05/07 14:16
کوتاه سخنی در مورد؛
.

منوچهردوستی-کارشناس فرهنگی /اجتماعی/آموزشهای شهروندی✍️
مبحث:تهدیدها و فرصتها
رویکرد و جهت گیری:اجتماعی و آموزشی
تبدیل تهدید به فرصت یعنی اینکه: اول با درایت و دانایی به شناخت مشکل و ابعاد و تاثیرات آن بطور فراگیر و همه جانبه بپردازیم.آنگاه بااستفاده ازمتدکارشناسانه و منطبق براصول و راهکارهایی که بتواند هرشخص حقیقی یا حقوقی را زودترو کم هزینه تر به هدف یا اهداف نهایی کار برساند و درنتیجه، این عمل بتواند سبب خلق توانایی و پرورش خلاقیت در این افراد یا اشخاص گردد.

به گونه ای که افراد و اشخاص بعدی نیز به تبع بتوانند از این راهکارها برای کاستن از بارهزینه ها و اتلاف وقت و سرمایه جلوگیری نمایند و رشد و پرورش قوا و استعداد خود و دیگران را دراین راه تضمین و به نمایش بگذارند
Copy Right 2013 Artmis.ORG