1402/06/31 05:00


305749
تاریخ انتشار: 1401/04/07 20:20
اقای حمزه علی داوودی به عنوان مدیرعامل شرکت های تعاونی عشایری کوهرنگ انتخاب شد

انتخابات شرکتهای عشایری زیرمجموعه امور عشایردر منطقه کوهرنگ بر گزار گردید و اقای حمزه علی داوودی ازبین ۱۶۰۰ عضو از طوایف راکی، بابادی، حموله، بابااحمدی اسنکی، آل محمودی، کاهکش، پبدنی، شیخ احمدبلد، احمدسمالی، تق عبدالهی و... به عنوان مدیرعامل شرکت تعاونی انتخاب شد حمزه علی داوودی در این رابطه وخدمات انجام شده برای جامعه عشایر گفت :

 در سالهای گذشته به عنوان نماینده شرکت تعاونی دیمه در مجمع عمومی اتحادیه عشایری ایل هفت لنگ بختیاری که تعداد ۲۴ شرکت و مدیرعامل از شرکتهای استان حضور داشتم در پنج مرحله که هر مرحله سه سال طول میکشید به عنوان ریس هیئت مدیره اتحادیه عشایری ایل هفت لنگ بختیاری انتخاب گردیدم و مشغول خدمت به ایلات بودم تا اینکه ۲۴ شرکت به ۸ شرکت ادغام گردیدند و بعد از ادغام شرکت تعاونی ها از جمله دیمه، شیخ علیخان،دشت زرین،دارکان و سرآقاسید که مجموع اینها به نام شرکت تعاونی عشایری کوهرنگ بختیاری به ثبت رسید و اینجانب به عنوان رییس هییت مدیره شرکت کوهرنگ بختیاری تا حال حاضر مشغول به خدمت می باشم. 

 یک مورد هم که در مورد زمین های لاخشک دیمه بیان نکردم این بود که این زمینها تا قبل سال ۹۱ به عنوان دیم کاری و ملی بودن و در همین موضوع مجمع عمومی تشکیل گردید و اینجانب به عنوان مدیر عامل و عضو هییت مدیره با اکثر آرا رای آوردم و مقدار ۲۵۰ هکتار واگذاری به نام هییت مدیره شرکت به نامهای آقای بابک کریمی بابااحمدی یارعلی داودی و اینجانب حمزه علی داودی واگذاری از منابع طبیعی دریافت نمودیم که بنده به عنوان مدیرعامل و دیگر عزیزان به عنوان هیت مدیره بودن و زمینهای فوق در حال حاضر زیر کشت و آبیاری بارانی میباشند

و در سال ۱۳۹۴ منابع طبیعی صندوقی تشکیل دادن که ۵۱ درصد دولت و ۴۹ درصد آن را مردم سرمایه گذاری کردن و در حال حاضر ۱۳۰۰ عضو و سهامدار دارد 

که راجب این شرکت مجمع عمومی تشکیل گردید و اینجانب به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت فراگیران منابع طبیعی با اکثریت آرا تعیین شدم و در حال خدمتگزاری می باشم .

و کارهای دیگر که همراه برادران طایفه انجام دادم 

حسینیه دیمه را همراه مرحوم سلطانمراد داودی ،یارعلی داودی،غلامعلی قاسمی ،ولی داودی ف (نادعلی) و با همکاری مالکین چهارده سهم واگذاری زمین را دریافت نمودیم و سپس سند آن را تحویل اداره اوقاف دادیم و بعد از این یک فرد خیر به نام آقای هوشنگ اسلامی را آوردیم و باقی مانده حسینه و کل هزینه مسجد را تقبل کرد و به اتمام رساند.

و در سال ۱۳۸۴ با همکاری آقایان علی خسروی،بهرامعلی داودی،مرحوم البرز حسینپور،شاپور خسروی،ابراهیم ساعدی،اسحاق داودی،حاج ولی داودی ف(شیخعلی)، تقی نقی زاده،فریبرز داودی، فریدون بهزادی جزءاعضای هیئت امنا و اینجانب حمزه علی داودی به عنوان مسئول هیت امنا هیئت امیرالمونین طایفه ی حموله را به ثبت رساندیم که آقای دکتر یوسف داودی یک جایگاه نیمه کاره به این هیئت واگذار نمود که باقیمانده با هزینه ی خیرین و مردم طایفه حموله تکمیل گردید و هیئت عزاداری امام حسین ع حموله ها هر سال در ماه محرم در آن ساختمان عزاداری را انجام میدهند
Copy Right 2013 Artmis.ORG