1400/09/13 14:18


301588
تاریخ انتشار: 1399/07/20 21:41
مدیران جدید مناطق ۲، ۳و ۴؛ معاونت خدمات شهری و مدیرکل اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز منصوب شدند

به گزارش پایگاه خبری عصرجهان، طی احکامی جداگانه از سوی موسی شاعری، شهردار اهواز آقایان محمد سعید حردانی به عنوان سرپرست شهرداری منطقه۲، شهرام شاهین زاده بعنوان سرپرست شهرداری منطقه۳ و محمد لفیتی بعنوان سرپرست شهرداری منطقه۴ شهرداری اهواز منصوب شدند.
گفتنی است پیش از این رسول جامعی،مهدی مراد حسینی، رسول و محمد سعید حردانی به ترتیب مدیریت مناطق دو، سه و چهار شهرداری اهواز را بعهده داشتند.
بنابه همین گزارش  شهردار اهواز آقای مهدی مراد حسینی به عنوان سرپرست معاونت خدمات شهرداری اهواز منصوب شد.
پیش از این علیرضا عالیپور این سمت را بعهده داشت که بعنوان مشاور شهردار اهواز منصوب شد.
در گزارش دیگری آمده است طی حکمی از موسی شاعری، شهردار اهواز آقای علی احمدی به عنوان سرپرست اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز منصوب شد.
پیش از این رضا علیجانی این سمت را بعهده داشت.
Copy Right 2013 Artmis.ORG