اخبار عمومی
اعلام وصول 2
 
300326
تاریخ انتشار: 1399/02/02 16:13
از پایـان انتخابـات مجلـس یازدهــم چنــد ماهــی نمــی گــذرد؛کســانی کــه راهــی مجلــس آتــی شـده انـد از هـم اکنـون در اندیشـه کسـب کرسـی هـای هیـات رییسـه مجلــس هســتند.

به گزارش پایگاه خبری عصرجهان یکی از رسانه های تخصصی حوزه سیاست با رویکرد پارلمانی  نوشت: بر اسـاس شـنیده هـا از راهروهـای مجلـس، از پایـان انتخابـات مجلـس یازدهــم چنــد ماهــی نمــی گــذرد؛کســانی کــه راهــی مجلــس آتــی شـده انـد از هـم اکنـون در اندیشـه کسـب کرسـی هـای هیـات رییسـه مجلــس هســتند.
هیئــت رئیســه مجلــس دارای ۱۲ عضــو اســت. یــک رئیــس، ۲ نائــب رئیــس، شـش دبیـر و سـه کارپـرداز هیئـت رئیسـه مجلــس را تشــکیل مــی دهنــد.
در مــاه هــای گذشــته در راهروهــای مجلـس شـنیده مـی شـود کـه تعـدادی از منتخبـان مجلـس یازدهـم بـرای رسـیدن بـه ایـن ۱۲ صندلـی رایزنـی هایـی را آغـاز کردنــد.
ماهنامه سیاسی منتقد بــا نگاهــی بــه ســابقه افــرادی کــه وارد مجلــس شــده انــد و همچنیــن صحبتهــای پشــت پــرده مــی تـوان برخـی گمانـه زنـی هـا را در خصوص هیــات رییســه حــدس زد.ریاست مجلس

بر اسـاس شـنیده هـا و سـابقه افـراد حاضر در مجلــس آینــده بــرای کرســی ریاســت مجلـس، چنـد نفـر رقابـت خواهند داشـت.
محمــد باقــر قالیبــاف سرلیســت شــورای ائتــاف، محتمــل تریــن گزینــه بــرای ریاســت مجلــس آینــده خواهــد بــود.
همچنیـن بـر اسـاس شـنیده هـا شـمس الدیـن حسـینی وزیـر اقتصـاد دولـت دهـم کـه از حـوزه تنکابـن وارد مجلـس یازدهـم شـده اسـت احتمـاال بـرای ریاسـت مجلس ثبـت نـام خواهـد کـرد.
از طرفـی بـر اسـاس شـنیده هـا حمیدرضا حاجــی بابایــی نماینــده همــدان کــه در مجلـس دهـم نیـز بـرای ریاسـت مجلـس ثبــت نــام کــرده بــود، در حــال رایزنــی رقابــت بــرای تصاحــب ریاســت مجلــس
اســت.
دیگـر گزینـه احتمالـی مرتضـی آقـا تهرانی منخـب تهـران در مجلـس یازدهـم اسـت کـه شـاید بـرای تصاحـب کرسـی ریاسـت وارد میـدان شـود.

نایب رییس اول و دوم

نایــب رییســی مجلــس بــه نظــر میرســد یکــی از کرســی هایــی اســت کــه تعــداد نفــرات زیــادی بــرای تصاحبــش رقابــت خواهنــد داشــت؛ علــی نیکــزاد وزیــر مسـکن دولـت دهـم کـه از اردبیـل راهـی بهارسـتان شـده اسـت، درصـدد تصاحـب کرســی نایــب رییســی اســت.
عبدالرضــا مصــری نماینــده کرمانشــاه و نایـب رییسـه فعلـی مجلـس نیـز از دیگـر گزینــه هایــی اســت کــه احتمــاال بــرای نایـب رئیسـی مجلـس نامـزد خواهـد شـد؛ مصــری کــه در دوره دهــم مجلــس بــرای نایـب رییسـی پیـروز شـده اسـت ایـن بـار مجــددا بــرای نائــب رئیســی وارد میــدان خواهــد شــد.
مصطفــی میرســلیم هــم چهــره ای اســت کـه شـاید اصولگرایـان ترجیـح دهنـد از او بـه عنـوان سـهم موتلفـه در لیسـت هیئت رئیســه، بــه عنــوان گزینــه نایــب رئیســی اسـتفاده کننـد.
از دیگـر چهـره هایـی کـه شـانس زیـادی بـرای کسـب نایب رییسـی مجلـس دار امیرحسـین قاضـی راده اسـت کــه در مجلــس دهــم در هیــات رییســه مجلـس بـوده اسـت.

شش دبیر و سه کارپرداز

گزینــه هــای متعــددی هســتند کــه احتمــاال بــرای تصاحــب ایــن کرســی هــای هیــات رییســه وارد رقابــت شــوند.
علـی کریمـی فیرزجایـی نماینـده منتخب مـردم بابـل کـه در مجلـس هشـتم عضـو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس بــود یکــی از گزینــه هــای ایــن کرســی هیـات رئیسـه وارد رقابـت مـی شـود. وی عضـو هیـات علمـی دانشـگاه پیـام نـور نیز مـی باشـد و سـابقه درخشـانی از خـود در مجلـس هشـتم بـه جای گذاشـت. شـانس وی بــرای بدســت آوردن یکــی از ایــن کرســی هــا بــالا مــی باشــد.
 یکــی دیگــر از آنهــا ســید محمــد موحــد مـی باشـد نماینـده منتخـب مـردم کهگیلویه و بهمئــی مــی باشــد کــه بــا حضــور در ۵دوره مجالـس گذشـته در رده پر سـابقه تریـن نماینـدگان مجلـس یازدهـم قـرار میگیرنـد. وی در دوره هـای قبـل عضـو کمیسـیون اصل نـود مجلـس بـود.


ولـی اسـماعیلی نماینـده شهرسـتان گرمـی کـه در مجلـس هشـتم عضـو هیئـت رئیسـه فراکســیون اصولگرایــان و ســخنگوی ایــن فراکسـیون بـود و هـم اکنـون منتخـب ایـن شهرسـتان در مجلـس یازدهم شـد، مـی تواند بـرای رقابـت بـرای تصاحـب یکـی از کرسـی هـای رهیـات رییسـه وارد میـدان شـود.
نصــرالله پژمانفــر نماینــده فعلــی مشــهد و منتخــب در مجلــس یازدهــم نیــز مــی تواننـد بـرای تصاحـب ایـن کرسـی هیـات رییســه وارد گــود شــوند.
همچنیــن مــی تــوان محمدحســین فرهنگــی کــه نائــب رئیــس و عضــو کمیســیون قضائــی و حقوقــی مجلــس و نائـب رئیـس و عضـو کمیسـیون برنامـه و بودجـه و و عضویـت کمیسـیونهای شـوراها و امـور داخلـی، عمـران و صنایـع و معـادن مجلــس شــورای اســامی را در کارنامــه خـود دارد مـی توانـد گزینـه دیگـری بـرای تصاحــب ایــن کرســی باشــد.
احمدامیرآبــادی فراهانــی نماینــده فعلــی قـم نیـز از گزینـه هـای اسـت کـه شـانس باالیـی بـرای بدسـت آوردن کرسـی هیـات رئیسـه دارد.
مجلــس یازدهــم از هفتــم خــرداد امســال کار خـود را آغـاز مـی کنـد کـه در روز اول هیئــت رئیســه ســنی کار اداره مجلــس را بــرعهــده مــی گیــرد و ســپس انتخابــات هیئـت رئیسـه موقـت یـک سـاله برگـزار مــی شــود.
بایــد تــا خــرداد مــاه منتظــر بمانیــم و ببینیــم هیــات رییســه مجلــس توسـط چـه کسـانی تشـکیل خواهـد شـد.

برچسب ها:
موحد ؛

بیشتر بخوانید :


کانال تلگرام عصر جهانثبت نظر

نام*
ایمیل(اختیاری)
نظر*