1403/04/29 01:37


310337
تاریخ انتشار: 1403/02/21 01:36
با تعطیلی مراکز تربیت معلم عملا نظام جذب معلم به سمت ایجاد اشتغال برای نسل جوان متمایل شد و عوارض ان اکنون هویداست

،پایگاه خبری عصرجهان_سه نگاه نادرست نسبت به معلم و آموزش و پرورش هست.البته دیگری وجود دارد که انشای مطلبی دیگری می طلبد

اول: نگاه به استخدام معلم از دیدگاه ایجاد اشتغال

معلم باید از طریق تربیت معلم و دانشگاه فرهنگیان جذب شود ان هم با معیار و سنجش درست

موارد مهارتی، آموزشی و عقیدتی در طول دوره آموزش آموخته شود نه اینکه بعدا در مصاحبه استخدامی سنجیده شود

با تعطیلی مراکز تربیت معلم عملا نظام جذب معلم به سمت ایجاد اشتغال برای نسل جوان متمایل شد و عوارض ان اکنون هویداست

دوم: انکه نگاه زیادی به معلم به قول شهید رجایی اگر معلمان زیاد هستند اما زیادی جامعه نیستند

سوم: نگاه به آموزش و پرورش به عنوان یک دستگاه مصرف کننده منابع مالی نه پرورش دهنده نسل جدید از کودکی تا نوجوانی 

از قدیم هم گفتند هر چه پول بدهی آش می دهند 

به راستی اگر ما هر چقد هم مال و مکنت داشته باشیم اما فرزندانمان درست اموزش و پرورش داده شوند مال و مکنت می ارزد؟
Copy Right 2013 Artmis.ORG